Aktuality ve stručnosti

Všechny aktuality
Dne 21.října 2023 byla opět uvedena na smiřických tenisových kurtech do provozu nafukovací přetlaková hala, na dvou antukových kurtech.
Pronájem a bližší informace pan Petr Neumann, tel. 604 335 853.
M. Plšek

 


...detail...

Úvod

  Úvodní informace

Oddíl má k dispozici tři tenisové antukové kurty u Základní školy Smiřice, kde jsou rovněž šatny, sociální zařízení a vybavená společenská místnost.

Oddíl nabízí pronájem kurtů i klubovny pro pořádání rodinných oslav.  85 let tenisu ve Smiřicích

V letošním roce si připomínáme výročí 85 let organizovaného tenisu ve Smiřicích. Podle dochovaných zpráv bylo tenisové hřiště otevřeno v r. 1929 pro veřejnost a to v prostoru dnešních kurtů č.1 a 2. Původně zde byl vybudován 1 dvorec a časem přibyl druhý.

Oplocení bylo zčásti dřevěné a to směrem k Malburgovu lihovaru a zčásti betonové sloupky s pletivem směrem k základní škole. V rohu u Kučerovy kovárny byla vybudována malá dřevěná bouda 4x2 m se skladem vápna a suchou latrinou.
Této stav se v podstatě nezměněné podobě zachoval až do konce 70. let minulého století.

Předválečné období

O tomto období nemáme v podstatě žádné informace. Víme, že členy klubu byli manželé např. Pleštilovi, Štípkovi a další smiřičtí starousedlíci, ale žádné písemnosti o tenisovém životě se nedochovaly. Pouze pár starých fotografií.

Poválečné období

Toto období vymezují roky 1946 až 1966. V tomto období zde působí hráči jako byli Šíma, Šmejda, Runkas, Hartig, Fr. Polák, Jiří Dvořák, Adamíra, Filip, Šmejdová, Zemková, Zahálková. Ale i mladší generace Brentner, Šmejda ml., Grigerová, Svatoňové,  Finek, Černý, Prokop, Hradecký, Ducháček ad. V té době měl tenisový oddíl již soutěžní družstva dospělých i dorostu, která se zúčastňovala soutěží na krajské úrovni. Ani z tohoto období se nám nezachovala, žádná ucelená dokumentace, pouze dílčí zprávy a výsledky z několika ročníků. V roce 1957 měl oddíl 35 aktivních hráčů, muže, ženy, dorost, starší a mladší žáky. V krajském žebříčku byli nejvýše umístěni z mužů Polák, ženy Zemková, dorost Kalenda a Zahálková, žáci Černý Lad. Prvně se oddíl zúčastnil soutěže smíšených družstev. V roce 1966 činnost oddílu naprosto ustala a kurty začaly zarůstat mechem a náletovými dřevinami z Drábkovy zahrady.

70. a 80. léta

Po šestileté odmlce byla činnost oddílu tenisu obnovena v r. 1971. Restart nastal díky Dr. J. Ševčíkovi a V. Štěpánovi. V tomto období nastupují nebo znovu nastupují i další členové: Finek, Baborák, Mikeš, J. Laburda, Zilvar, Poláček , Brentner, Ducháček. Byli obnoveny kurty a vytvořeno soutěžní družstvo, které se začalo od tohoto roku účastnit krajských a mezi-okresních soutěží družstev. Začátky byly velmi krušné, protože nikdo z nadšenců moc tenis neovládal, takže výsledky prvních zápasů tomu odpovídaly. V té době byl  předsedou oddílu Dr. Jiří Ševčík, kterého po dvou letech vystřídal Josef Ducháček 1974 -77. Po odchodu Ducháčka do Prahy převzal štafetu předsedy Vlastislav Svatoň 1978-82 a po něm v r. 1983 Radko Baborák, který tuto funkci vykonává do dnešních dnů. V první polovině 80. let byla činnost oddílu velice aktivní. Bylo to dáno skladbou oddílu, který v té době vykazoval členskou základnu kolem 50 členů, ale členů většinou aktivních ve všech věkových kategoriích. Např. v roce 1983 jsme měli družstvo dospělých v krajské soutěži, dorost rovněž v kraji a žáky v okresní soutěži. Během roku uspořádal oddíl 5 okresních turnajů a 5 oddílových. V soutěžních družstvech bylo zapojeno 59% členů oddílu.
Kromě soutěží pořádal oddíl od r 1974 turnaj jednotlivců „O pohár města Smiřic“ a od r. 1977 i turnaj „Pamětníků“. Proto byla velice palčivou otázka malého počtu dvorců a naprosto nevyhovujícího zázemí. Proto předseda oddílu začal jednat s MěNV o možném rozšíření počtu kurtů a vybudování nových šaten. Byl to již druhý pokus, protože v polovině 70. let začal oddíl s přístavbou šatny na místě stávající dřevěné boudy. Na doporučení Ing. Hájka byla tato akce přerušena a potom zrušena, protože v plánu byla víceúčelová budova šaten se saunou v prostorách školního hřiště. Tento záměr se však nikdy nezrealizoval.
Po komplikovaných jednáních na MěNV se podařilo získat souhlas a začalo tak od r.1985 pro členskou základnu komplikované období výstavby areálu, která se prakticky uzavírá dnešním dnem – slavnostním otevřením dokončené budovy šaten a klubovny, to je po 29 letech.
Celý projekt se tak zrealizoval díky počátečnímu úsilí předsedy oddílu Baboráka a Petra Ducháčka, kteří vedli jednání s úřady a připravovali celkovou koncepci areálu s ohledem na místní dispoziční možnosti.
První etapou výstavby bylo vybudování nového oplocení kolem stávajících kurtů. Vše se budovalo brigádnicky svépomocí. Bylo stanoveno 30 hod. na člena a rok. Hned od začátku se ukázalo, že tento úděl je ochotna podstoupit je část členstva. Zde je pro názornost uvedeno několik údajů o počtu hodin odpracovaných za rok 1986: Černý L. 309h, Ducháček P. 254h,  Provazník 248h, Baborák 145h. Celkem bylo v tomto roce odpracováno 2205 brig. hodin.
V průběhu let 1986 – 89 bylo vybudováno nové oplocení kurtů 1a2, vybudován kurt č.3 a téměř dokončena hospodářská budova v rohu dvorů. Byla rozestavěna nová cvičná zeď a nakonec i dokončena. 
Kamenem úrazu se stala koncepce budovy šaten. Vznikly dvě skupiny členů, které obhajovaly odlišné koncepce: Svatoňova – velkorysou stavbu se sklepem, Baborákova – skromnou stavbu bez sklepa. Která idea vyhrálo je dnes již jasné, velkorysá. Bohužel toto rozhodnutí a události let 89-90 přispěly k tomu, že k dokončení celého areálu došlo až po dalších 25 letech. Z členů našeho oddílu, kteří výstavbu započali se dnešních dnů „dožila“ jen hrstka: Baborák, Svatoň, Rousek P., Tuzar L., Šedivý, Říha, Svatoňová.

90. léta

S výstavbou budovy šaten se začalo v roce 1990. Akci si vzal na starost Vl. Svatoň. Vzhledem k tomu, že nebyla připravena žádná výkresová dokumentace začalo se s výkopovými pracemi sklepa až o prázdninách. Do podzimu se stihla vybetonovat základový deska. Stále výrazněji se také projevovala brigádnická  únava členstva. Stále menší počet členů byl ochoten trávit čas na brigádách. Stavba postupovala pomalu i kvůli finanční náročnosti na jedné straně a nedostatku financí na straně druhé. Tržní ekonomika se projevovala i zde. Nejdříve bylo potřeba zajistit peníze, pak nakoupit materiál a stavět. Proto výstavba probíhala ve vlnách. Od první poloviny 90 let. začaly sponzorsky přispívat některé smiřické firmy, což byl v té době jediný finanční zdroj pro oddíl. Byly to firmy BDK GLAS Baborák, truhlářství Matuška, Terop Košek, Pila Podhora, točité schody Srkal, IMO Reis, elektro Richtera, topení Kvapil, tiskárna Paseka.
Do r. 1996 byla dokončena hrubá stavba a dodavatelsky střecha. V r. 1999 byla část šaten osazena okny a zprovozněn první záchod .

Nové století

V r. 2000 oznámil V. Svatoň, že s veškerou organizační činností v oddíle končí. Nic se nedělalo, nebyly peníze. Vzhledem k vzniklé situaci nezbylo předsedovy oddílu nic jiného než převzít iniciativu. Pro rok 2002 se podařilo z OV ČSTV získat dotaci 100 000,- Kč a z vlastních zdrojů dalších 160 tis. Podařilo se kompletně dodělat obě šatny (okna,dveře, omítky, el. instalace, dlažba) a obě umývárny. Akce byla řešena dodavatelsky firmou Turek. V r. 2003-4 byla dokončena terasa. Další finanční prostředky se podařilo naakumulovat do r. 2006 (110 tis. příspěvek města, 90tis. vlastní zdroje, 35tis. výbor TJ). Byla osazena okna a dveře v části klubovna a provedena fasáda na celé budově. V roce 2009 bylo dokončeno podbití podhledů, provedena oprava a nátěr cvičné zdi a položení podkladních betonů ve vstupní hale včetně krycího dřevěného  poklopu do sklepa. V průběhu let 2009 až 2011 byly obnoveny veškeré nátěry oplocení kurtů.
Konečně v letech 2013-14 díky finanční pomoci města ve výši 80 a 40 tis. Kč a vlastních zdrojů ve výši 60 tis., byl dokončen interiér klubové místnosti včetně nové elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace. L. Šedivý vyrobil na míru kuchyňskou linku. Ostatní inventář (stoly, židle, kulečník) byl získán převodem vyřazeného inventáře ze SŠP Smiřice. Dnes tedy můžeme prohlásit s plnou odpovědností a hrdostí, že jsme na konci cesty, a že se nám naše sny a představy, přes veškeré překážky a útrapy podařilo zrealizovat. Za to patří můj velký dík a obdiv všem, kteří se na našem společném díle podíleli.
Nezbývá nám než si přát, aby areál sloužil všem co nejlépe a aby zde sportovní život byl tak bohatý jako v dobách kdy jsme  o něčem takovém, co zde stojí, jenom snili.

Zpracoval Ing. Radko Baborák

Ve Smiřicích 7.6.2014  Historie smiřického tenisu

dle zápisů v kronice Sokola a v kronice města Smiřice

kolem r.1924  údaje o lihovaru, firma Ed. Ad. Malburg & syn
             k závodu přiléhá rozlehlý park, v něm záhony, skleníky, ... a tenisový dvorec
/ první zmínky o tomto tenis. dvorci z r.1908, viz.foto „Tenisové hry u Malburgů“
na  internetových stránkách města www.smirice.eu /
 
24.července 1929  založen Tenisový klub ve Smiřicích     !!!
            Mající za účel pěstovati, rozšiřovati a podporovati tenis a jiné sporty tomuto podobné neb s ním související.
 Při ustavení čítal klub 16 členů a prvním předsedou zvolen byl inspektor Čsl.státních drah Bohdan Kopal, kapitánem Ing.Ivan Kukla,
 správce Státního dvora Holohlavy.    /20.4.1942  zastřelen fašisty za  účast na vydávání falešných dokladů./
 
na jaře 1930  místní tenisový klub zahajuje činnost
            na pozemku zakoupeném od obce, za školním hřištěm zřízen 1 kurt /dvorec/
na jaře 1932  místní tenisový klub přikoupil pozemek od Václava Munzara, místního tesařského mistra,  na rozšíření svého dosavadního hřiště
 a zřídil na něm druhý dvorec /kurt/. Aby oba kurty měly dostatečnou výměru, pronajata od obce část pozemku školního hřiště.
1945 jaro osvobození, čas nadšení a plánů
            úvahy o sjednocení veškeré tělovýchovy, jednání v Praze však nikam nevedou
1948  25.3. vládní nařízení o direktivním sjednocení tělovýchovy a sportu do Sokola
            10.8. tenisový klub splynul s TJ Sokol jako tenisový oddíl, oddíl rozhodl nechat hrát dva dorostence zdarma,
 za účelem propagace a zlidovění tohoto sportu
1949  I. ročník turnaje „O pohár města Smiřice“, MNV věnoval putovní cenu
1950  aby byl tenis přístupný široké veřejnosti, rozhodl výbor uhradit členské příspěvky za nemajetné žactvo a dorost
            II.ročník propagačního turnaje pod záštitou  MNV, 27.srpna, za účasti 43 hráčů, současně sehrán turnaj žáků s dřevěnými pálkami,
 vítěz obdržel skutečnou tenisovou raketu
 smělé plány na výstavbu tělovýchovného střediska včetně tenis kurtu nerealizovány, dnes velký stadion
1951  tenis přidělen pod patronaci cukrovaru, ředitel Ing. Svatopluk Bór, účetní Jar. Stránský, v září sehrán okresní turnaj, vítězem Polák
 před Šímou
1952  tenis si vede dobře, hřiště udržuje ve vzorném pořádku, daří se získávat omladinu i školní
            mládež, v utkáních s okolními oddíly dosahuje slušných výsledků              předseda B. Šmejda
1953  počátkem sezóny uspořádaly tenisté V.ročník mistrovství Smiřic
            činnost oddílu 2x přerušena poškozením čerpadla, kdy nebylo možné kropit kurty
1954  oddíl vytrvale pracoval pod vedením B.Šmejdy, zápisy pečlivě vedl Fr.Polák
1955  8.9. oddíl si pronajal od pí.Julišové 15 m2 zahrady pro zbudování šatny
1956  brigádnicky zbudována dřevěná šatna, sezóna zahájena 2.dubna
1957  KV ČSTV poukázal 1200,-Kč na zakoupení nové pumpy pro kropení kurtů
            7.5. sehrán přebor oddílu, vítězem Fr. Polák, v dorostu Svatoň
1958  30.a 31.8. přebor oddílu:  muži: 1.Adamíra, 2.Podolník, 3.J.Zahálka
                                                    ženy: 1.O.Zemková, 2.Vl.Zahálková, 3.L.Šmejdová
1960  závodní družstvo obsadilo 2.místo v III.třídě krajské soutěže
1961  8.a 9.5. žákovský turnaj, zvítězil Vl. Hradecký z 23 účastníků
1962  výkonnost hráčů kolísavá, hrálo se více rekreačně než závodně
1963  oddíl měl 31 členů, v čele Ing.Adamíra z Černožic
            dorost vyhrál okresní přebor, činnost dospělých slabá
1964  pro nedostatek kvalitních hráčů soutěž nehrána
1965  oddíl jakoby neexistoval, chybí schopný organizátor a trenér, B.Šmejda je pracovně
            zaneprázdněn na kuželníku, kde je rovněž předsedou klubu
1967  činnost oddílu nepatrná, problémy i s úpravou kurtů, připraven nábor žactva
1970  hraje se pouze rekreačně
1971  tenisté si dost slibují od nového vedení – MUDr. J.Ševčík a V.Štěpán
            upraveny kurty a ustaveno soutěžní družstvo
1972  družstvo dospělých hraje krajskou soutěž, hostují dvě ženy ze Slávie HK
            příliš se nedaří, velké rozdíly ve výkonnosti
1973  úroveň hry se lepší, tři členové absolvovali trenérský kurs,                předseda Ing. J.Ducháček
       turnaje „O putovní pohár města Smiřice“ se zúčastnili 32 hráči                                                                             -34 členi
1974  III. ročník turnaje o pohár města Smiřice, 28 účastníků, vítězem Borůvka z
            Červeného Kostelce, z našich nejúspěšnější: Brenntner, Ducháček a Finek
            na kurty zřízena vodovodní přípojka
1975  21.9. turnaj o pohár města, vítězem Kopecký z N.M., nejlepší z našich Finek                                                        -41 čl.
1976  ve výboru TJ Sokol zastupuje tenisty i nadále J.Ducháček, tenis prochází hráčskou krizí,
             řada kvalitních hráčů a funkcionářů se odstěhovala, chybí  mládež
1977  září, turnaj o pohár města: účast 35 hráčů z 10 TJ, vítězem Tvrdoň z Lok. HK
nový předseda Vl. Svatoň úspěšně zakládá spolu s Jiřím Laburdou novou tradici a to:
turnaj pamětníků: I.ročník, 4 hráči Polák, Šmejda a bratři Svatoňové, vítězem F.Polák
(pro hráče starší 40-ti let, Vl. Svatoň s Laburdou sami nehrají, jsou ještě mladí)
Vl.Svatoň získává 30 žáků do tenisové školičky, 10 z nich s tenisem pokračuje
             trénování dorostu a vyspělejších žáků se ujímá Ing. L.Jirousek                předseda Vl. Svatoň
1978  turnaje o pohár  města se zúčastnili 32 hráči, turnaje pamětníků pouze 4 - vítězí Polák
             v meziokresní soutěži úspěšná 2 družstva žáků, v soutěži rovněž družstvo dospělých
1979  turnaj o pohár  města vyhrál Finek, turnaj pamětníků vyhrál J.Dvořák                                                                    -66 čl.
1980  IX. ročník turnaje o pohár města: 16 hráčů, vítězem Votava ze Slávie HK
       IV. ročník pamětníků: 6 hráčů, vyhrál Dvořák J.                                                                                                   -68 čl.
             soutěž hrají dvě smíšená žákovská družstva a jedno družstvo dospělých
             oddíl vykazuje 26 mužů, 8 žen, 20 chlapců a 14 dívek
1981  X. turnaj o pohár města: vítězem Vondráček ze Slávie HK před naším Ing.Jirouskem
            V. turnaj pamětníků: 8 účastníků, vyhrál Jar.Svatoň před M.Adamírou a J.Zahálkou
            v soutěži si úspěšně vedou dvě žákovská družstva i družstvo dospělých
1982  turnaj o pohár města: 20 účastníků, vítězem Brát z Č. Kostelce před Ing.Baborákem
            pamětníci: z 10 účastníků vítězem JUDr.Jar.Šulc před Polákem
            v soutěži 4 družstva: mladší a starší žáci, dorost a dospělí                       předseda Vl.Svatoň
            nejúspěšnější R.Jasinek, T.Malý a K.Dvořáková
1983  turnaj o pohár města: vítězem Krám z Lokomotivy HK,                      předseda Radko Baborák
            pamětníci: 12 účastníků, vyhrál L.Černý před P.Ducháčkem
            v tělocvičně uspořádány 4 turnaje pro mládež a 2 pro dospělé, z našich nejúspěšnější
            M.Provazník a J.Finek,  15 našich hráčů figuruje v krajském žebříčku
1984  o pohár města: z 16 účastníků se stal vítězem M.Provazník
            pamětníci: 10 účastníků, vítězem L.Černý před Dvořákem
            v soutěži 1 družstvo dospělých, 1 dorostu a 2 žákovská, v zimě na kurtech zřízeno kluziště
            výstavba třetího kurtu a sociálního zařízení zařazena do akce "Z" města
1985  o pohár města, 21 hráčů z 6-ti oddílů, zvítězil M.Provazník
            pamětníci, 12 hráčů,ve dvou skupinách- mladší vyhrál L.Černý, starší nad 50 let J.Šulc
            v tělocvičně uspořádány čtyři turnaje mládeže, na kurtech započato s rozšířením areálu
1986  o pohár města, turnaj neuspořádán, chybí zázemí dík probíhající výstavbě šatny
            X. pamětníci, 13 účastníků, skupinu do 50-ti let vyhrál J.Ducháček, nad 50 M.Sochor
            na výstavbě areálu odpracováno spousta hodin, nejvíce Černý, Ducháček P a Provazník
1987  pamětníci, 15 účastníků, vítězem do 50 let J.Finek, nad 50 M.Sochor                                                                   -50 členů
            v oddílovém přeboru zvítězil M.Provazník
            z důvodu celostátního nedostatku financí zastavena podpora akce Z ze strany MěNV
1988  pamětníci, 19 hráčů, do 50 let vítězem Finek, nad 50 Sochor                                                                                 -64 čl.
            po náboru na ZŠ vede L.Jirousek tenisovou školičku
            dokončena úprava kůlny, cvičná zeď, oplocení a  chodník, pod vedením P.Ducháčka
1989  XV. o pohár města: turnaj vyhrál Šimek z Jaroměře, z našich hráčů nejúspěšnější                                               -72 čl.
            M.Provazník a P.Šimon
            pamětníci: 17 účastníků, do 50 let vyhrál Ducháček J., nad 50 Sochor, nad 60 Polák
            v soutěži zapojena dvě družstva dospělých a jedno žáků, 30 žáků absolvovalo tenisovou
            školičku pod vedením P.Rohleny, Vl.Svatoně a K.Zapadla
            do provozu uveden třetí kurt
1990  pamětníci: 17 hráčů, vítězem do 50 let Finek, nad 50 Sochor a nad 60 Šulc                                                          -73 čl.
            v soutěži dvě družstva dospělých a dvě žákovská, účast na řadě turnajů jednotlivců
16 družstev sehrálo mezipodnikový turnaj, 1.tenisový ples v pohostinství v Holohlavech
            zahájena výstavba nových šaten  pod vedením Vlastislava Svatoně, betonáž základů
1991  XV. pamětníci: nad 60 let Polák, nad 50 Hradecký, nad 40 Finek                                                                           -70 čl.
            tenisovou školičku vedli: Jirousek, Rohlena, Jasinek,  uspořádány dva halové turnaje
            soutěž hraje 1 družstvo dospělých a 2 žákovská
1992  o pohár města: 14 hráčů, vítězem Blažek z Jaroměře před naším P.Šimonem                                                      -53 čl.
            pamětníci: 17 hráčů, nad 70 let Šulc, nad 60 Sochor, nad 50 Hradecký, nad 40 Jirousek
            A družstvo žáků postoupilo do krajské soutěže, P.Kvapilová vyhrála okresní halový turnaj
            výstavba nového objektu zadána firmě
1993  pamětníci: 20 hráčů, nad 60 let vítězem Šulc, nad 50 Černý a nad 40 Jirousek                                                     -76 čl.
            výstavbu vede Vl.Svatoň, zabezpečuje reklamní plochu na nám. Míru
1994  pamětníci: 24 hráčů, nad 70 let Polák, nad 50 Filip a nad 40 Jirousek                                                                    -87 čl
 I. roč. podnikového turnaje, pořádá Ing. Jirousek, vítězem Sokol Černožice
            před Truhlářstvím Matuška a BDK Glass Smiřice
            tenisový areál oceněn znalcem na 512 000,-Kč, pozemek pod stavbou pronajat od města
1995  pamětníci: 21 hráčů, nad 70 let Šmejda, nad 60 Sochor, nad 50 Finek, nad 40 Jirousek
            v soutěži 1 družstvo dospělých a 1 žáků                                                                                                               -45 čl.
            podnikový turnaj ve čtyřhrách vyhrál Sokol Černožice před Truhlářstvím Matuška
            stavba zastřešena – vazba pobita prkny a lepenkou
1996  XX. pamětníci: 21hráč, nad 70 let Polák, nad 60 Filip, nad 50 Svatoň, nad 40 Jirousek
            podnikový turnaj: So Černožice, ESOF HK, Farmet Česká Skalice                                                                      -38 čl.
            v meziokresní soutěži 1 družstvo dospělých, 4. místo ze sedmi účastníků
            firmou Minařík položen kanadský šindel na střeše šaten, nákladem 170 tis. Kčs
1997  pamětníci: 25 hráčů, nad 70 let Runkas, nad 60 Svatoň J., nad 50 Finek, nad 40 Jirousek
            podnikový turnaj nedohrán: So Černožice, ESOF HK, BDK Glass Smiřice                                                          -39 čl.
            soutěžní družstvo dospělých v meziokresní soutěži 4. z osmi
1998  pamětníci: 19 hráčů, nad 70 let Polák, nad 60 Sochor, nad 50 Svatoň V, nad 40 Jirousek
            vítězem podnikového turnaje So Černožice před Clasic Cotton a ESOF                                                              -61 člen
            dlouholetý předseda tenisu B.Šmejda převzal pamětní medaili města na slavnostní akademii ke 100. výročí založení TJ Sokol ve Dvoraně
            družstvo dospělých obsadilo 2.místo v meziokresní soutěží z osmi
1999  pamětníci: 26 hráčů, nad 70 let Runkas, nad 60 Filip, nad 50 Hradecký,nad 40 Jirousek
            podnikový turnaj vyhrál So Černožice před Truhláři a ESOF HK                                                                          -77 čl.
            v soutěži se nedaří, družstvo dospělých skončilo na posledním 8.místě
            od města zakoupen pozemek pod 3. kurtem a novou budovou za symbolickou cenu
            1,- Kč/m2 a směnu pozemku 94/3 v parku, vybudován rozvod kanalizace
2000  pamětníci: 24 hráči, nad 70 let Šmejda, nad 60 Filip, nad 50 Finek, nad 40 Jirousek
            podnikový turnaj: So Černožice, ESOF HK, Clasic Cotton Jaroměř                                                                      -76 členů
            stále více převažuje rekreační hraní
            Vl.Svatoň skončil s vedením stavby, není kdo by práci převzal
2001  pamětníci: 18 hráčů, nad 80 let Šmejda, nad 60 Filip, nad 50 Finek, nad 40 Jirousek
            podnikový turnaj vyhrál So Černožice před Truhláři Matuška a Tenisem Smiřice                                                 -64 čl.
            družstvo dospělých obsadilo v meziokresní soutěží předposlední 7.místo
            vánoční čtyřhry: 1.Rohlena-Plšek, 2.Jirousek-Hemelík
 vedení stavby se ujal předseda oddílu Baborák, reklamní stěnu spravuje Plšek
2002  pamětníci: 19 hráčů, nad 60 let Filip, nad 50 Ducháček a nad 40 Osladil V.                                                           -79 čl.
            podnikový turnaj opět vyhrává So Černožice před BDK Glass a ESOF
            vánoční čtyřhry: 1.Jirousek Lad.-Hemelík Josef
            soutěžní družstvo dospělých v meziokresní soutěži poslední
            dík dotaci 100 tis.Kč od ČSTV, celkovým nákladem 260 tis Kč byl konečně
            zprovozněn objekt  šaten - dvě šatny, umývárna, WC, sprcha, včetně dlažby, obkladů,
            rozvodů elektro a teplé i studené vody, zatím bez fasády
2003  pamětníci: 22 hráči, nad 70 let Sochor, nad 50 Baborák, nad 40 Zapadlo K.                                                          -78 čl.
            poprvé se zapojily ženy, vítězí K.Hronešová/Dvořáková/  před Vl.Svatoňovou
            podnikový turnaj: finále mezi Sokolem Černožice a BDK Glas Smiřice nedohráno
            soutěžní družstvo dospělých obsadilo 3. místo z  6-ti soutěžících klubů
            po letech zvolen nový výbor: R.Baborák-předseda, P.Rohlena-hospodář, L.Bednář, J.Kvapil, P.Kvapilová a J.Ryšavý
 s nelehkým úkolem oživit zájem o tenis,zejména u mládeže
            u objektu šaten zbudována  terasa, prozatím bez vrchní dlažby
2004  pamětníci: 20 hráčů,   nad 70 Sochor, nad 50 Baborák, nad 40 Zapadlo, ženy K.Hronešová
 čtyřhry červen: 1.Petr a Radek Šimonovi, 2.Bednář-Středa, 3.Baborák-Jirousek                                                  -82 čl.
 družstvo dospělých skončilo v meziokresní soutěži na 3. místě ze šesti družstev, přesto postoupilo do vyšší soutěže
 tenisovou školičku vedli Petra a Jan Kvapilovi, spolu s Janem Ryšavým
            vánoční čtyřhry: 1.Rohlena-Bednář, 2.Plšek-Říha, 3.Řehák-Šeda
            na terase položena zámková dlažba
            (v sousedství kurtů proběhla rekonstrukce školního hřiště nákladem cca 7 mil. Kč, umělý povrch)
2005  pamětníci: 20 hráčů,  nad 70 Svatoň Jar., nad 60 Finek, nad 50 Jirousek, nad 40 Filip P., ženy Svatoňová          -82 čl.
            čtyřhry: 1.Kvapil J.-Ryšavý J., 2.Jasinek R.-Šafránek J., založena nová tradice
            soutěžní družstvo dospělých obsadilo v meziokresním přeboru 4. místo ze šesti
            tenisovou školičku vedou Petra Lžíčařová a Jan Ryšavý
            vánoční čtyřhry: 1.Melichárek-Jirousek, 2.Ryšavý-Plšek
2006  pamětníci: 18 hráčů, nad 60 Hradecký, nad 50 Baborák, nad 40 Osladil, ženy Svatoňová
            čtyřhry: 1.Bednář-Středa, 2.Jirousek-Osladil, 3.Ryšavý-Pehl                                                                                   -75 členů
            soutěžní družstvo obsadilo 2. místo ve skupině a postupuje do krajského přeboru
            tenisovou školičku převzala pí. Holubová ze Dvora Králového, bývalá tenisová reprezentantka
            vánoční čtyřhry: 1.Jirousek-Řehák, 2.Rohlena-Říha, 3.Filip-Havlíček
            zhotovena fasáda celé budovy, osazen zbytek plastových oken
2007  pamětníci: 17 hráčů, nad 60 Ducháček, nad 50 Ducháček, nad 40 Osladil, Svatoňová
            čtyřhry: 1.Ryšavý-Středa, 2. Melichárek-Pehl, 3.Jirousek-Osladil                                                                             -90 čl.
 soutěžní družstvo dospělých skončilo v krajské soutěži 2. třídy A poslední a sestupuje
            vánoční čtyřhry: 1.Osladil-Plšek, 2.Filip-Říha, 3.Jirousek-Řehák
2008  pamětníci: nad 60 Hradecký, nad 50 Jirousek, nad 40 Šimon P.,  Lžíčařová, Hronešová
            čtyřhry: 1.Jirousek-Osladil, 2.Filip P.-Šedivý, 3.Ryšavý-Říha                                                                                 -92 čl.
 soutěžní družstvo skončilo na třetím místě v královéhradecké 2. třídě B ze sedmi
 vánoční čtyřhry: 1.Jirousek-Raszka, 2.Vrátný-Malina P., 3.Loskot-Šplouchal
2009  pamětníci: nad 70 Filip J., nad 60 Ducháček, nad 50 Rohlena, nad 40 Osladil                                                      -94 čl.
                            ženy: 1.Lžíčařová, 2.Příkaská a 3.Hronešová
            čtyřhry: 1.Ryšavý-Středa, 2.Melichárek-Pehl, o 3. místo nehráno
            soutěžní družstvo skončilo na 4. místě ze 7 soutěžících
            vánoční čtyřhry: 1.Malina J.-Malina P., 2.Jirousek-Raszka, 3.Filip P.-Rousek T.
            dřevěné obložení podhledů klubovny, oprava a nátěr cvičné zdi, nátěr oplocení, betony
            po letech konečně dokončeny venkovní práce na tenisové budově, důstojný vzhled
            nový objekt zkolaudován 11/2009
            trénování mládeže přebírají profesionální trenéři, pí. Holubová a L. Melichárek
2010  pamětníci: nad 70 Filip J., nad 60 Finek J., nad 50 Jirousek L., nad 40 Osladil V.                                                  -95 čl.
            čtyřhry: 1.Ryšavý-Bednář, 2.Melichárek-Finek, 3.
            soutěžní družstvo se umístilo ve středu tabulky, z pěti zápasů vyhrálo 2x
            pokračovaly nátěry oplocení, dokončena terasa včetně nájezdu pro vozíčkáře, položena dlažba
2011  pamětníci: 70-nehráno, 60-J.Ducháček, 50-V.Osladil, 40-P.Filip                                                                            -95 čl.
            čtyřhry: 1.Václavík-Václavík(Pha), 2.Osladil-Nasvetrová, 3.Filip-Šedivý
            posvícenské čtyřhry: 1.Filip-Šedivý, 2.Baborák-Rohlena, 3.Plšek-Říha
            soutěžní družstvo skončilo na druhém místě
            pokračují nátěry oplocení firmou V. Otčenáš, fasáda na budově šaten okrová přetřena na cihlovou
            jednáme o odkoupení pozemku pod starou boudou od státu                  proinvestováno 25000,- Kč
2012  pamětníci: 70-nehráno, 60-L.Jirousek, 50-V.Osladil, 40-L.Šedivý                                                                           -96 čl.
            čtyřhry: 1.Osladil-Loskot, 2.Filip-Šedivý, 3.Václavík-Václavík(Pha)
            posvícenské čtyřhry: 1.Filip-Šedivý, 2.Tuzar-Tuzar, 3.Baborák-Rohlena
            soutěžní družstvo skončilo na druhém místě
            tenisovou školičku vedl L.Melichárek, nejmenším se věnovala P.Lžíčařová
            dokončeny nátěry oplocení, zakoupen pozemek pod boudou                 proinvestováno 43000,- Kč
2013  pamětníci: 70-nehráno, 60-L.Jirousek, 50-P.Rousek, 40-V.Loskot                                                                          -96 čl.
            čtyřhry: 1.Středa-Ryšavý, 2.Dražan-Václavík(Pha), 3.V.Loskot-P.Šimon
            posvícenské čtyřhry: 1.Baborák-Rohlena, 2,Filip-Šedivý
            soutěžní družstvo skončilo třetí
            školičky pokračovaly pod vedením L.Melichárka a P.Lžíčařové s M.Obrtálovou
            dokončen interiér klubovny, elektro. fa Turek, omítky fa Baudy, dlažba fa Vávra
            L.Šedivý vyrobil kuchyńskou linku a s bar. pultem                                   proinvestováno 120000,- Kč
2014  pamětníci: 70-K.Hradecký, 60-M.Plšek, 50-P.Filip, 40-L.Šedivý                                                                              -96 čl.
            čtyřhry: 1.Václavík-Václavík, 2.Filip-Šedivý, 3.Baborák-Rohlena
            oslava 85-let tenisu: slavnostní setkání s bývalými hráči v nové zařízené budově, turnaj ve čtyřhrách
              čtyřhry vylosovaných dvojic - 1.J.Kvapil-l.Melichárek, 2.P.Rohlana-M.Špryňar
            posvícenské čtyřhry: 1.P.Filip-L.Šedivý, 2.R.Baborák-P.Rohlana
            soutěžní družstvo skončilo na třetím místě 2. třídy B,  napojena voda a odpady u kuch. linky, nainstalována televize
            zakoupen materiál na plynové vytápění klubovny,                                     proinvestováno 43000,- Kč
2015  čtyřhry: 1.Filip-Šafránek, 2.Loskot-Plšek, 3.Křesťanová-Mazák,  10 dvojic                                                              -87 čl.
 pamětníci: 70-K.Hradecký, 60-R.Baborák, 50-P.Filip, 40-L.Šedivý,   16 hráčů
 posvícenské čtyřhry: 1.Filip-Šedivý, 2.Tuzar-Tuzar, 3.Baborák-Rohlena
 turnaj jednotlivců P.Rouska v srpnu vyhrál T.Rousek před J.Mazákem
 soutěžní družstvo obsadilo třetí nepostupové místo v krajské soutěži, 2. B třída
 tenisová školička pokračovala pod vedením P. Lžíčařové
 v zimě tradičně využívána v neděli školní tělocvična a parta zájemců opět jezdila v sobotu do haly K-Trimf Velichovky
 na valné hromadě schváleny nové stanovy TJ dle nového obč. zákoníku, tenista Petr Filip kronikářem TJ
            hlavně byrokracie: změna názvu, registrace, sídlem a spolkovou místnostností tenisová klubovna, čp.617
 na plyn napojeny Vafky v klubovně, L.Šedivý dodal skříně na archinaci dokumentů oddílu i TJ    proinvestováno 30000,- Kč
2016  čtyřhry: 1.Filip-Šedivý, 2.Mazák-Rohlena, 3.Komenda-Špyňar    8 dvojic                                                                -81 čl.
 pamětníci:  70-J.Koudelka, 60-R.Baborák, 50-P.Filip, 40-l.Šedivý    14 hráčů
 posvícenské čtyřhry: 1.Filip-Šedivý, 2.Jasinek-Šedivý, 3.Komenda-Šedivý    5 dvojic
 losované čtyřhry 1.ročník:  1.Příkaská-Pfeifer, 2.Lžíčařová-Filip, 3.Cvejnová-Rohlena    4 dvojice
 soutěžní družstvo obsadilo k krajské soutěži 4.místo (Příkaská, Lžíčařová, Randová, Ryšavý, Šedivý, Neuman, Středa)
 tenisovou školičku navštěvovalo 16 dětí pod vedením Petry Lžíčařové

 

 

Dle zápisů v kronice města a Sokola a dle výročních zpráv oddílu sestavil Ing. Milan Plšek.

květen 2004, poslední aktualizace 11/2017